Λεπτομέρειες

Συγγραφείς

 • ...

Παραδείγματα δραστηριοτήτων μαθητών
Οι μαθητές σχεδιάζουν έναν υπαίθριο κατανεμητή καλωδίων στο οποίον οι ίδιοι είναι συνδρομητές (έχουν μια θέση ή ταυτότητα).


Η "ταυτότητα"" της Άννας είναι (46 - 74) δηλ. βρίσκεται στη θέση 46 στο ΚΥΡΙΟ ΔΙΚΤΥΟ και 74 στο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ. Με ποιο τρόπο θα αναζητήσει τους συμμαθητές της που βρίσκονται στην ίδια σειρά στο ΚΥΡΙΟ και στο ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ δίκτυο; Αναφέρθηκε στις υπηρεσίες του Οργανισμού ότι οι συνδρομητές στο ΒΟΧ 12 έχουν βλάβη. Οι μαθητές θα πρέπει να βοηθήσουν τον ‘τεχνικό’ να βρει τη θέση της συγκεκριμένης σειράς στο ΚΑΦΑΟ και να αναγνωρίσουν την 'ταυτότητα' των συνδρομητών που ανήκουν σε αυτή.

Υλικά

Φύλλο Εργασίας


Εντοπισμός του σωστού καλωδίου

Περίληψη

Εξοικείωση με το αστικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και εφαρμογή του θεσιακού συστήματος αρίθμησης στη σύνδεση καλωδίων σε έναν υπαίθριο κατανεμητή.


Χώρος Εργασίας

Διαστάσεις του Χώρου Εργασίας

Πλαίσιο

Χρήση φωτογραφιών, εξοικείωση με εργαλεία του χώρου των τηλεπικοινωνιών. Μαθηματικό αντικείμενο: Θεσιακό σύστημα αρίθμησης. Το πλαίσιο χρησιμοποιείται για να δώσει νόημα στη δραστηριότητα.

Ρόλος

Μπορεί να παραμένουν μαθητές, ή να αναλαμβάνουν ρόλους ανάλογους με αυτούς των τεχνικών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να είναι ο υπεύθυνος ο οποίος αναθέτει στους μαθητές να εντοπίσουν στοιχεία σε μια αναπαράσταση υπαίθριου κατανεμητή καλωδίων.

Δραστηριότητα

Ενημέρωση για το αστικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, σχεδίαση υπαίθριου κατανεμητή καλωδίων, αναγνώριση στοιχείων σε αυτόν.

Παραδοτέο

 

Σχετικό Επάγγελμα

Τεχνικός οργανισμού τηλεπικοινωνιών


Διερευνητική μάθηση

Διαστάσεις
 • Διερεύνηση καταστάσεων/προβλημάτων
 • Σχεδιασμός
 • Πειραματισμός
 • Ερμηνεία και αξιολόγηση/έλεγχος
 • Συζήτηση για τα αποτελέσματα

Πλαίσιο Εφαρμογής
Περιοχή

 • Μαθηματικά ✓
 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μηχανική

Εκπαιδευτική βαθμίδα

 • Δημοτικό ✓
 • Γυμνάσιο ✓
 • Λύκειο

Ηλικία

 •  10-14

Διάρκεια

 • 2 διδακτικές ώρες