Φάρμακα

Περίληψη

Στην πρώτη φάση οι μαθητές, συνεργαζόμενοι σε ομάδες, καλούνται να κάνουν υπολογισμούς για να καταλήξουν σε μια λύση. Στη δεύτερη φάση, και αφού έχει γίνει η εισαγωγή των εξισώσεων διαφοράς Xn = aXn-1 + b στο μάθημα, δίνονται στους μαθητές αποτελέσματα που βρήκαν άλλες ομάδες κατά την πρώτη φάση. Οι μαθητές καλούνται να ερμηνεύσουν τις υπάρχουσες διαφορές με χρήση τύπων.


Χώρος Εργασίας

Διαστάσεις του Χώρου Εργασίας

Πλαίσιο

Ρόλος

Δραστηριότητα

Παραδοτέο

Φύλλο δεδομένων για ασθενείς

Σχετικό Επάγγελμα

Χημικός αναλυτής


Διερευνητική μάθηση

Διαστάσεις
 • Διερεύνηση καταστάσεων/προβλημάτων
 • Σχεδιασμός
 • Πειραματισμός
 • Ερμηνεία και αξιολόγηση/έλεγχος ✓
 • Συζήτηση για τα αποτελέσματα

Πλαίσιο Εφαρμογής
Περιοχή

 • Μαθηματικά ✓
 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μηχανική

Εκπαιδευτική βαθμίδα

 • Δημοτικό
 • Γυμνάσιο ✓
 • Λύκειο

Ηλικία

 •  15-16

Διάρκεια

 • 2 διδακτικές ώρες