Λεπτομέρειες

Συγγραφείς

 • Δήμητρα Ρίζου Χριστοφίδου
 • Έλλη Σταύρου
 • Αναστασία Καραμιχάλη Β.Δ.
 • (Ομάδα Εργασίας ΑΠ Χημείας 2013-14)

Παραδείγματα δραστηριοτήτων μαθητών
Οι μαθητές διερευνούν τη σχέση ανάμεσα στο pH του εδάφους και την ανάπτυξη των καλλιεργειών.


Οι μαθητές μελετούν τρόπους διαφοροποίησης του pH, ώστε εδάφη με συγκεκριμένο pH να γίνουν κατάλληλα για την καλλιέργεια φυτών που χρειάζονται διαφορετικό pH.

Υλικά

Φύλλο Εργασίας


Ποιο είδος εδάφους προτιμούν τα φυτά;

Περίληψη

Εξοικείωση με τo pH και τη μελέτη τρόπων διαφοροποίησής του για τις ανάγκες διαφόρων καλλιεργειών.


Χώρος Εργασίας

Διαστάσεις του Χώρου Εργασίας

Πλαίσιο

Αξιοποίηση της έννοιας της εξουδετέρωσης για τη μελέτη τρόπων βελτίωσης των καλλιεργειών.

Ρόλος

Μπορεί να παραμένουν μαθητές, ή να αναλαμβάνουν ρόλους ανάλογους με αυτούς των χημικών, των γεωπόνων και των γεωργών.

Δραστηριότητα

Διερεύνηση του pH, σχεδιασμός και διεξαγωγή σχετικών πειραμάτων, διατύπωση εισηγήσεων για τη βελτίωση της ανάπτυξης καλλιεργειών, στη βάση βελτίωσης των συστατικών του εδάφους.

Παραδοτέο

 

Σχετικό Επάγγελμα

Χημικός, Γεωπόνος


Διερευνητική μάθηση

Διαστάσεις
 • Διερεύνηση καταστάσεων/προβλημάτων
 • Σχεδιασμός
 • Πειραματισμός
 • Ερμηνεία και αξιολόγηση/έλεγχος
 • Συζήτηση για τα αποτελέσματα

Πλαίσιο Εφαρμογής
Περιοχή

 • Μαθηματικά
 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία ✓
 • Μηχανική

Εκπαιδευτική βαθμίδα

 • Δημοτικό
 • Γυμνάσιο ✓
 • Λύκειο ✓

Ηλικία

 •  14-16

Διάρκεια

 • 2 διδακτικές ώρες