Τα Μαθηματικά και οι Φυσικές Επιστήμες στην Καθημερινή Ζωή και το Χώρο Εργασίας

To πρόγραμμα "Ανακαλύπτοντας τα Μαθηματικά και τις Φυσικές επιστήμες στη καθημερινή ζωή και στους χώρους εργασίας" (Μascil) έχει ως στόχο την καλλιέργεια της διερευνήσης κατά τη διδασκαλία και μάθηση, τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η προώθηση της διερεύνησης επιτυγχάνεται μέσα από τη σύνδεση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών με το χώρο εργασίας.

Οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος στη διερευνητική μάθηση αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο, θέτοντας ερωτήσεις, ανακαλύπτοντας στρατηγικές, επιλύοντας προβλήματα και συζητώντας για τα αποτελέσματα. Η διερευνητική μάθηση διαφέρει αναλόγως του πλαισίου, της σχολικής βαθμίδας και της τάξης που εφαρμόζεται καθώς και τους στόχους διδασκαλίας. Ωστόσο, οι διδακτικές προσεγγίσεις όπου εστιάζουν στη διερευνητική μάθηση, συγκλίνουν ως προς κάποια κοινά γνωρίσματα όπως είναι η πρόκληση της περιέργειας των μαθητών, η ενίσχυση της συμμμετοχής τους και η επιδίωση της εμβάθυνσης στην κατανόηση.

Η σύνδεση της διερευνητικής μάθησης και του χώρου εργασίας αποσκοπεί στην δημιουργία νοήματος από τους μαθητές, τόσο για τα μαθηματικά όσο και για τις φυσικές επιστήμες. Μέσα από τις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί, επιδιώκεται η εμπλοκή των μαθητών σε διερευνήσεις, αναλαμβάνοντας ρόλο παρόμοιο με αυτό του επιστήμονα, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες που μπορεί να τους βοηθήσουν στη μελλοντική τους επαγγελματική πορεία αλλά και στην καθημερινότητα.

Το πρόγραμμα Mascil, θέλοντας να στηρίξει την εφαρμογή της διερευνητικής διδασκαλίας μέσα από τη σύνδεση της διδασκαλίας των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών με τους χώρους εργασίας, προωθεί μια σειρά ενεργειών όπως είναι για παράδειγμα η ανάπτυξη υλικών και τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

Συνοψίζοντας, στα πλαίσια προσπάθειας εφαρμογής του προγράμματος θα υπάρχει συνεργασία με διάφορες ομάδες όπως οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών βαθμίδων, οι μαθητές, οι γονείς και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικής πολιτικής. Ειδικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο, σε όλη τη διάρκεια του έργου τόσο στο επίπεδο των εταίρων όσο και στο επίπεδο των υπευθύνων σχεδιασμού στο χώρο της εκπαίδευσης (μέσω σεμιναρίων, κειμένων, κ.λ.π.)

Το πρόγραμμα Μascil χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασίζεται στη συνεργασία 18 συνεργαζόμενων φορέων από 13 χώρες. Συμμετέχουν ερευνητές της διδακτικής των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών, ειδικοί στη γενική και την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και μια δημοσιογράφος.