Έρευνα

 

Διερευνητική Μάθηση

 

Η διερευνητική μάθηση αποσκοπεί στην καλλιέργεια διερευνητικής σκέψης και στάσεων, τα οποία είναι απαραίτητα σε ένα αβέβαιο μέλλον.Μέσα από τη Δ.Μ. δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές, να επιλύσουν προβλήματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα τους. Η μάθηση στηρίζεται σε ανοικτά ερωτήματα και στρατηγικές πολλαπλών λύσεων. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι μέσα από τη χρησιμοποίηση κατάλληλων ερωτήσεων, να υποστηρίξουν τους μαθητές που δυσκολεύονται και να ενισχύσουν εκείνους που τα καταφέρνουν. Επιπρόσθετα, η μάθηση οικοδομείται από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό, καθώς γίνεται αξιοποίηση των λαθών των μαθητών, των συλλογισμών και των εμπειριών τους. Με αυτόν τον τρόπο, η σχολική τάξη μοιράζεται μια αίσθηση σκοπού και ευθύνης.

Σχολείο και Χώρος Εργασίας

 

Τα μαθηματικά και οι φυσικές επιστήμες διδάσκονται συνήθως στο σχολείο χωρίς έμφαση στις εφαρμογές τους, με την προσδοκία ότι η αντίστοιχη γνώση θα αξιοποιηθεί μελλοντικά σε συγκεκριμένα πλαίσια. Παρόλ’ αυτά: α) η πρόκληση, οι στρατηγικές και η επιχειρηματολογία που εμπλέκονται στην πορεία εφαρμογής της γνώσης παραμένουν αδιαφανείς για τους μαθητές και συχνά η μάθηση εμφανίζεται να είναι χωρίς νόημα, β) η έρευνα δείχνει ότι η απλή μεταφορά των σχολικών μαθηματικών σε διάφορα πεδία πρακτικής είναι δύσκολη ή συχνά αδύνατη, γ) η διδασκαλία που δεν αξιοποιεί τα πιθανά πεδία εφαρμογής της γνώσης οδηγεί στην έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των μαθητών και δ) η γνώση στον χώρο εργασίας απαιτεί συνδυασμό ικανοτήτων που σχετίζονται με την τεχνολογία, τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.

 

Η διερευνητική διδασκαλία που αναφέρεται σε σενάρια από αυθεντικά πλαίσια χώρων εργασίας μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση, να ενισχύσει την κατανόηση στα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες και να συμβάλλει στην δημιουργία αντίστοιχων ικανοτήτων.

Η σύνδεση σχολείου και χώρων εργασίας θα επιτευχθεί μέσα από συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (π.χ. σχολείων), βιομηχανικών μονάδων και φορέων άτυπης εκπαίδευσης (π.χ. μουσείων, κέντρων επιστημών). Οι φορείς άτυπης εκπαίδευσης μπορούν να προσφέρουν πλαίσια κατάλληλα ώστε να δώσουν νόημα σε έννοιες των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες που ευνοούν τη σύνδεση επαγγελματικού πλαισίου και πειραματισμού. Ακόμη, υπάρχουν πολλές ενδείξεις σχετικά με τα οφέλη που προκύπτουν από τη σύνδεση επαγγελματικών μονάδων (π.χ. επιστήμονες σε χώρους εργασίας) και σχολείων.

 

Η σύνδεση σχολείου και χώρου εργασίας θεωρείται πρόσφορη για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο λύκειο έρχονται αντιμέτωποι με την ανάγκη των μαθητών να λάβουν αποφάσεις σε επαγγελματικό επίπεδο και άρα χρειάζεται να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε μελλοντικά επαγγελματικά πλαίσια. Από την άλλη, οι μαθητές του γυμνασίου και του δημοτικού δεν χρειάζεται να λάβουν αποφάσεις σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία. Ωστόσο, καθώς στο σύγχρονο κόσμο οι μαθητές σπάνια βλέπουν την εφαρμογή των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών και της τεχνολογίας στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, είναι σημαντικό γι’ αυτούς, σε μια φάση της ζωής τους που συγκροτούν τη γνώση του κόσμου, να αποκτήσουν μια βαθύτερη γνώση του χώρου εργασίας μέσω των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών.