Δράσεις του Προγράμματος

Οι ενέργειες του προγράμματος, αφορούν την δημιουργία δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή διευρευνητικής διδασκαλίας και τη σύνδεση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών με το χώρο εργασίας.

Ανάπτυξη υλικών

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθούν υλικά για να χρησιμοποιηθούν στην τάξη και στη επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Τα υλικά επαγγελματικής εξέλιξης θα περιλαμβάνουν επίσης και υλικά για εξ’αποστάσεως εκπαίδευση που θα είναι διαθέσιμα από τα μέσα του 2014.

Δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που θα γίνουν απευθύνονται σε μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Τα προγράμματα:

  • - έχουν αφετηρία τις ανάγκες των εκπαιδευτικών
  • - ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να αναστοχάζονται στις διδακτικές τους ενέργειες
  • - χρησιμοποιούν διδακτικές προσεγγίσεις ανάλογες με τις επιδιωκόμενες στις σχολικές τάξεις
  • - παίρνουν υπόψη τους τις ειδικές συνθήκες του πλαισίου όπως δομές αξιολόγησης και αναλυτικά προγράμματα
  • - προσφέρουν υποστήριξη μεγάλης διάρκειας σε εκπαιδευτικούς.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα αρχίσουν στο τέλος του 2014 και θα προσφέρονται δια ζώσης και εξ’αποστάσεως.

Δραστηριότητες διάχυσης

Στοχεύοντας να γίνει ευρύτερα γνωστή η διερευνητική μάθηση και οι σκοποί της, θα διεξαχθούν δραστηριότητες όπως συνέδρια, στρογγυλά τραπέζια και παροχή πληροφοριών. Το mascil αφορά διάφορες ομάδες όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, οι επιμορφωτές εκπαιδευτικών, οι γονείς, οι μαθητές και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικής πολιτικής.

Υποστήριξη ευρωπαϊκών δικτύων επικοινωνίας εκπαιδευτικών

Ένας ακόμη στόχος του προγράμματος mascil είναι η ενίσχυση της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών σε διεθνές επίπεδο, μέσα από ευρωπαϊκά δίκτυα και πλατφόρμες επικοινωνίας και ανταλλαγής διδακτικού υλικού.